Plačilo programa

Vrtec je vpisan v razvid javno veljavnih programov v Republiki Sloveniji. S tem so starši upravičeni do občinske subvencije glede na plačilni razred in občino bivanja za vsakega otroka, ki je vključen v dnevni program v našem vrtcu. Višina subvencije znaša 85% cene programa javnega vrtca v občini bivanja.

Osnova za plačilo programa je cena programa, v katerega je otrok vključen. Cena programa obsega stroške dela, stroške materiala in storitev ter stroškov živil za otroke.

Starši otrok, ki želijo uveljavljati znižano plačilo vrtca oddajo pri krajevno pristojnih centrih za socialno delo Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev najkasneje mesec dni pred vstopom otroka v vrtec. Vsi starši, ki pa že imajo otroka v vrtcu, pa morajo vlogo ponovno oddati vsako leto v mesecu izteka stare odločbe za naslednje koledarsko leto.

Obračunavanje odsotnosti

Odsotnost otroka starši sporočijo v vrtec najkasneje do 8. ure zjutraj na elektronsko pošto uprava@vrtec-jana.si. Na podlagi pravočasne odjave se odštejejo stroški prehrane (sorazmerni del po določenem plačilnem razredu).

Zamudne ure

Če starši ob zaključku obratovalnega časa ne pridejo pravočasno po otroka, jim vrtec lahko zaračuna 6,00 € za vsako začetno zamudno uro. Vrtec to možnost uporabi le v primeru večkratnega, ponavljajočega, neodgovornega odnosa staršev.

Rezervacija

V času poletnih počitnic v času od 1. junija do 31. avgusta lahko starši uveljavijo rezervacijo za neprekinjeno odsotnost otroka en mesec (30 koledarskih dni). O odsotnosti otrok so starši dolžni vrtec obvestiti 15 dni pred nastopom odsotnosti. Za rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti starši plačajo 70% njim določenega plačilnega razreda. Ta rezervacija velja samo za najstarejšega otroka, v kolikor sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz iste družine in v primeru, da občina stalnega bivanja priznava te stroške.

Daljša odsotnost otroka zaradi bolezni

V primeru daljše odsotnosti otroka zaradi bolezni – nad 30 dni (prvi in zadnji upoštevani dan odsotnosti je delovni dan), lahko starši uveljavljajo rezervacijo zaradi bolezni. Starši lahko uveljavijo to ugodnost za največ 30 koledarskih dni skupaj v koledarskem letu. Za čas odsotnosti starši plačajo 60% njim določenega plačilnega razreda. V tej višini plačila staršev je strošek neporabljenih živil že odštet. Za uveljavitev rezervacije zaradi bolezni, morajo starši predložiti vrtcu zdravniško potrdilo najkasneje v roku 5 dni po zaključku odsotnosti.

Določbi za rezervaciji veljata za starše otrok, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto in v primeru, da občina stalnega bivanja priznava te stroške.

Uveljavljanje nižjega plačila vrtca zaradi reševanja osnovnega stanovanjskega problema
Starši otrok, ki imajo na območju novomeške občine stalno bivanje, so upravičeni do zmanjšanja plačila vrtca zaradi reševanja stanovanjskega problema.

Vpis otroka

Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoj program na podlagi prijav in prostih mest skozi vse leto. Starši vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga dobijo v vrtcu ali na spletni strani vrtca. Vlogo vložijo starši oziroma skrbniki otroka v vrtcu osebno ali po pošti.

Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec, ter o drugih pogojih za sprejem v vrtec, kot so sklenitev medsebojne pogodbe, predložitev potrdila pediatra o tem, da se otrok lahko vključi v vrtec, predložitev odločbe o usmeritvi za otroke s posebnimi potrebami in drugih pogojih. Zdravniško spričevalo ne sme biti starejše od enega meseca.

Izpis otroka

Starši lahko otroka izpišejo iz vrtca, kadarkoli to želijo, vendar morajo podati pisno izjavo do 15. v mesecu, kar pomeni, da je otrok izpisan s prvim dnem naslednjega meseca. Obrazec je na spletni strani vrtca. Izpisan otrok nima prednosti pri morebitnem ponovnem sprejemu v vrtec. V kolikor gre za izpis zaradi zdravstvenih razlogov pa starši otroka lahko izpišejo takoj, vendar morajo poleg izpisa predložiti še zdravniško spričevalo.