Oblike sodelovanja

 • pisno (spletna stran, oglasna deska, e-dnevnik) ter ustno obveščanje staršev o dogajajo v vrtcu,
 • roditeljski sestanki,
 • strokovna (tematska) predavanja za starše,
 • individualni razgovori o otrokovem razvoju in napredku,
 • skupna družinska srečanja, delavnice, pikniki, praznovanja, prireditve,
 • prostovoljno delo s strani staršev (barvanje montessori materialov, predstavitev poklicev in podobno),
 • pomoč staršev pri iskanju sponzorjev, ter donatorjev in
 • izvolitev predstavnikov staršev.

Pravice staršev in otrok

Upoštevamo pravice staršev in otrok, ki jih nalaga Konvencija o otrokovih pravicah, katere podpisnica je tudi Republika Slovenija. Ta izhaja iz otrokovih potreb in utemeljuje posebno skrb za otroka. Poudarja koristi otroka in izraža prepričanje, da otrok potrebuje za svoj razvoj ustrezno kakovostno okolje.

Obveznosti staršev

 • Vsi otroci morajo biti pred sprejemom v vrtec zdravniško pregledani pri zdravniku – pediatru. Prvi dan prihoda starši oddajo potrdilo vzgojiteljici.
 • Starši morajo ob sprejemu otroka v vrtec opozoriti na posebnosti otrokovega zdravstvenega statusa, če le-ta ni razviden iz zdravniške dokumentacije.
 • Starši so dolžni posredovati številko telefona in druge podatke o njihovi dosegljivosti v nujnih primerih.
 • Sporočiti spremembe podatkov, (naslov, telefon, e-naslov…).
 • Starši so dolžni voditi v vrtec le zdravega otroka in brez predmetov, ki bi lahko ogrozili njegovo zdravje oz. zdravje in varnost drugih otrok.
 • Redno izpolnjevati finančne obveznosti.
 • Upoštevati dogovorjen red v prostorih vrtca.
 • Zagotoviti spremstvo otroka na poti v vrtec in iz vrtca.
 • Spoštovati sprejete dogovore in poslovalni čas vrtca.
 • Sodelovati v različnih oblikah, ki jih vrtec organizira za starše.
 • Prijaviti izostanek otrok.
 • Otroka primerno obleči in obuti, da bo varen in sproščen pri igri v vrtcu in na prostem (v vsakem vremenu).
 • Starši so se dolžni seznaniti in spoštovati pravila hišnega reda, zaradi nemotenega življenja in dela v vrtcu.